Klubbens lover 2022

Lover for Land Hundeklubb stiftet 2002

Vedtatt av årsmøtet den 04.10.2002 med senere endringer 29.03.2006, 02.02.2012, (senest 12.07.2018 Ikke godkjent). Vedtatt av Årsmøtet 09.03.2022

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde                                                     

Klubbens navn er Land Hundeklubb, og forkortes til LHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Nordre- og Søndre Land.                                                                                                              

Klubben har verneting i Dokka.                                                            

§1-2 Formål                                                                                                 

LHK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. LHK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner                                                                                       

Klubbens organer:      

-          Årsmøtet[1]                                                                                       

-          Ekstraordinært årsmøte                                                            

-          Styret                                                                                               

-          Valgkomite                                                                                    

§ 1-4 Tilknytning og organisering

LHK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

LHK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap                                                                                     

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

 

Medlemmene er forpliktet til å støtte LHK og NKKs virksomhet samt å følge LHK og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

§ 2-2 Opphør av medlemskap                                                              

Medlemskap i klubben opphører ved:                                               

a)      Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben

b)      Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c)       Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d)      Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

§2-3 Medlemskontingent                                                                       

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.                                                             

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.         

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner                                                                    

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.   

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet                                                                         

 Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31. mars.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

 

§3-2 Møte og stemmerett                                                                      

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.                

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.                              

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

§3-3 Innkalling                                                                                                                                                                                                                                                

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.                                                                                                                                

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:                                                                                                                                                                                                                      

- Saksliste                                                                                                                                                                                                                                                          

- Årsberetning                                                                                                                                                                                                                                                 

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.                                                                                                          

- Budsjett for neste år

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.                                                                     

Årsmøtets oppgaver er å:

a)      Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b)      Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c)       Behandle årsberetning.

d)      Godkjenne regnskap med revisors beretning.

e)      Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

f)        Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

g)      Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.

 

h)      Velge:

-          Leder for 2 år                                                                                 

-          Nestleder for 2 år, det året leder ikke er på valg.

-          2 styremedlemmer for 2 år, det året leder er på valg.

-          2 styremedlemmer for 2 år, det året nestleder er på valg.  

-          2 varamedlemmer for 1 år.                                                           

-          1 Revisor for 1 år

-          1 vararevisor for 1 år.

-          1 Valgkomite med Leder for 2 år

-          1 valgkomite medlem for 2 år, ikke samme år som valgkomite leder.

-          1 vararepresentant for 1 år                                                      

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater).

 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for­langer det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.               

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet                                                                           

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon                                                            

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å                                                                     

-          lede klubben mellom årsmøtene                                           

-          avholde årsmøte                                                                         

-          drive klubben i samsvar med klubbens formål                 

-          gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet                 

-          oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, redaktør, hjemmeside.

-          søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen.

-          Eventuelt å oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite                                                                                         

Valgkomiteen består av leder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.              

§5-2 Revisor                                                                                                

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer                                                                                     

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene                                                                             

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning                                                                                         

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.     

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

 

 

§6-4 Flertallsdefinisjoner                                                                       

Simpelt flertall

  • Flest stemmer

Alminnelig flertall

  • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
  • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

  • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
  • Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

  • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
  • Blanke stemmer teller
  • Bruk er vedtektsfestet

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.

Lover for Land Hundeklubb

stiftet 2002

Vedtatt av årsmøtet den 04.10 2002 med senere endringer 29.03 2006 og 02.02.2012
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Land Hundeklubb, og forkortes til LHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Nordre – og Søndre Land
Klubben har verneting i Dokka.

§1-2 Formål
LHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme ansvarlig og positive aktiviteter med hund. LHK skal bidra til å fremme utviklig av fysiske og psykisk sunne og sosialt tilpasset individer. LHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder,

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
– Årsmøtet1
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte LHK og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge LHK’s og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap
Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31.03. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾
flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurerende kanidater kan skriftlig avstemming ikke kreves.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
[Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet
forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en
debatt eller koordinering med andre innspill/forslag].
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Innkomnesaker
Valgfritt – en, to eller tre muligheter.
Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber
– Budsjett for neste år 3
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.4

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, , innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for neste år5
f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger 6
g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
i) Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– Kasserer for 2 år
– Sekretær for 2 år
– 1styremedlemmer for 2år 7
– 2 varamedlemmer for 1år 8
– Revisor med vararevisor for 1 år.
– Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år 9
– Oppnevne representant til NKK-region
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
3Valgfritt. Denne posten bør behandles etter eventuelle forslag, men før valg.
4Fristen kan utvides – men 5 uker er minimumsfrist.
5Valgfritt.
6Valgfritt.
7Valgfritt hvor mange. Det bør ved første gangs valg velges ½ styret for 1 år for å sikre overlapping.
8Valgfritt hvor mange.
9Valgfritt om en ønsker større valgkomite.
10Med funksjonstid menes rimelig overlapping
Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å
– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, eventuelt redaktør]
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.11 Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
Årsmøte
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
11Komiteen kan økes i antall medlemmer.
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.12

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.
Tillegg:
Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike
lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i
andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.